РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Дом здравља Рековац
Пословни рачун:  840-740661-27
Стање средстава на дан 19.04.2019.
ПРИЛИВ
Претходно стање (18.04.2019.) 163.281,02
Уплата пазара (готовина) 1.650,00
Пренос средстава са сопстфеног рачуна - остали трансфери 35.000,00
СВЕГА: 199.931,02
ОДЛИВ
Исплата -енергенти 34.505,24
Сандостатин - лек ван Уговора 136.183,96
СВЕГА: 170.689,20
Ново стање (19.04.2019.) 29.241,82

Контакт:

 

Др Јохана Јоханесона б.б.

381 (35) 84 11 440

domzdravljarekovac@mts.rs